Страниц: 1 2 3

1.3. Вимоги цих Правил є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання (фізичними і юридичними особами), які розміщують, проектують, будують, реконструюють, технічно переозброюють, експлуатують ГОУ.

1.4. Ці Правила не поширюються на установки очищення викидів пересувних джерел, джерел біологічного та радіоактивного забруднення, джерел викидів іонізуючих випромінювань та на технологічні ГОУ.

II. Вимоги до суб'єктів господарювання, які експлуатують установки очистки газу

2.1. Відповідальними за додержання вимог цих Правил є суб'єкти господарювання.

2.2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний:

2.2.1. Забезпечувати безперебійну ефективну роботу і безпечну експлуатацію ГОУ, підтримувати у справному стані споруди, устаткування та апаратуру для очищення викидів відповідно до вимог цих Правил.

2.2.2. Призначити осіб, відповідальних за:

технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію ГОУ;

проведення поточних, планових і капітальних ремонтів;

утримання у справному стані пристроїв відбору проб, систем контролю та засобів автоматики;

належне розташування та обладнання місць відбору проб та вимірювання параметрів газопилового потоку згідно з вимогами чинного законодавства;

здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ;

ведення журналу обліку робочого часу ГОУ.

2.2.3. На основі цих Правил, рекомендацій проектних організацій та відповідної документації, яка додається до ГОУ, що експлуатується суб'єктом господарювання, розробити і затвердити інструкцію з експлуатації ГОУ відповідно до умов їх роботи.

2.2.4. Проводити не менше одного разу на три роки технічне навчання і перевірку знань інженерно-технічного персоналу та не менше одного разу на рік обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації ГОУ. Результати перевірки знань оформлюються протоколом засідання комісії з перевірки знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу, зразок якого наведено у додатку 2.