Pages: 1 2 3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
06.02.2009  N 52
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 квітня 2009 р.
за N 327/16343

ПРАВИЛА

технічної експлуатації установок очистки газу

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про охорону атмосферного повітря», постанов Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1524 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України» та від 17.11.2001 N 1520 «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію».

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

багатоступенева установка очистки газу — установка, яка складається з двох або більше апаратів очистки газу, що працюють послідовно;

газопиловий потік — газ, що містить забруднюючу речовину або забруднюючі речовини в будь-якому агрегатному стані і організовано відводиться від джерела утворення забруднюючих речовин та (або) стаціонарного джерела забруднення атмосфери;

державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища — Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного, Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища та державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідної території та державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідної території;

забруднююча речовина — речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища;

концентрація забруднюючої речовини — кількість забруднюючої речовини, що міститься в одиниці об'єму газу, що надходить в атмосферне повітря, мг/куб.м;

масова витрата забруднюючої речовини (потужність викиду) — кількість речовини, що викидається в атмосферне повітря за одиницю часу, г/с, кг/год, т/рік;

масова концентрація забруднюючої речовини — відношення маси забруднюючої речовини до об'єму аспірованого при відборі проби газу, мг/куб.м;

об'ємна витрата газопилового потоку — відношення об'єму газопилового потоку до одиниці часу, куб.м/с;

одноступенева установка очистки газу — установка, яка складається з одного або декількох апаратів очистки газу, що працюють паралельно;

органи Мінприроди — Державна екологічна інспекція, Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, Державні екологічні інспекції в областях, містах Києві та Севастополі, Державна екологічна інспекція Азовського моря, Державна екологічна інспекція з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державна Азово-Чорноморська екологічна інспекція;

ступінь очищення газу (ефективність роботи установки очистки газу) — відношення масової витрати забруднюючої речовини, що вловлена (знешкоджена) установкою очистки газу, до її масової витрати, що надходить до установки очистки газу, %;

технологічна установка очистки газу — обладнання, призначене для очищення газопилового потоку при проведенні певної стадії технологічного процесу та розміщене між відповідними технологічними агрегатами або включене в замкнений цикл технологічного процесу, яке не здійснює безпосередньо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

точки контролю — точка-отвір на уявному перерізі газоходу, де виконуються вимірювання параметрів газопилового потоку та концентрацій забруднюючих речовин;

установка очистки газу (далі — ГОУ) — комплекс споруд, призначений для відведення, транспортування та вловлювання з газопилового потоку, що відводиться від технологічного обладнання, наявних у ньому забруднюючих речовин. ГОУ складається з газоочисних апаратів, допоміжного обладнання, контролюючих приладів і комунікацій. За методами очистки ГОУ поділяються на сім груп. Класифікація установок очистки газу за групами та методами очистки наведена в додатку 1.